Website Last Updated on: 02-March-2018 Friday @ 12:25 PM

For Admissions, Contact

Academic Department Toppers of Civil Engineering

Civil Engineering - Class Toppers 2015-16

I - Sem:

SL NO Name of the Candidates. USN NO SGPA
1 Anil Prasad Timsana 1SV15CV003 9.08
2 Madan Chaulagain 1SV15CV033 9.00
3 Bikram Khatri 1SV15CV009 8.83
4 Nagapooja J 1SV15CV038 8.50
5 Sushma S 1SV15CV056 8.25
6 Shobha C 1SV15CV050 8.17

II - Sem:

SL NO Name of the Candidates
USN NO. TOTAL MARKS %

III - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Aishwarya M 1SV14CV001 756 84.00
2 Sharadhamani H V 1SV14CV031 718 79.78
3 Naveen L N 1SV14CV023 685 76.11
4 Kusuma M R 1SV14CV015 677 75.22
5 Bhavyashree S 1SV14CV006 663 73.67
6 Siddartha  S 1SV14CV034 659 73.22

IV - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %

V - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Soundarya D G 1SV13CV056 734 81.56
2 Ragini G S 1SV13CV045 701 77.89
3 Manogna R 1SV13CV032 695 77.22
4 Medha M 1SV13CV033 681 75.67
5 Avinash K G 1SV14CV405 659 73.22
6 Tarik apang 1SV13CV061 656 72.89

VI - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Ragini G.S 1SV13CV045 756 84.00
2 Soundarya D.G 1SV13CV056 735 81.6
3 Tarik apang 1SV13CV061 681 75.6
4 Avinish K.G 1SV13CV033 673 74.4
5 Manogna R 1SV13CV032 650 72.22
6 Harish M.R 1SV13CV061 633 70.33

VII - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Shri Lakshmi 1SV12CV045 684 76%
2 Jayaramu 1SV11CV019 684 76%
3 Shivesh Kumar 1SV12CV043 677 75%
4 Shivaraj Kumar Madgond 1SV12CV042 644 72%
5 Wangjam Inao Devi 1SV12CV057 644 72%
6 Srinivasa  T 1SV12CV050 630 70%

VIII - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Shri Lakshmi 1SV12CV045 635 84.67%
2 Shivesh Kumar 1SV12CV043 628 83.73%
3 Vinay M S 1SV12CV056 624 83.2%
4 Aishwarya S Shanabhog 1SV12CV001 621 82.8%
5 Minam Tondrang 1SV12CV025 613 81.73%
6 Poojita J 1SV12CV032 610/ 81.3%
 

Civil Engineering - Class Toppers 2014-15

I - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Sharadamani H.V 1Sv14CV031 565 72.90%
2 Naveen L.M 1Sv14CV023 555 71.61%
3 Aishwarya M 1Sv14CV001 527 68.00%
4 Tulasiram B.R 1Sv14CV042 510 65.80%
5 Teena H.C 1Sv14CV039 497 64.13%
6 Roopesha P 1SV13CV029 475 61.23%

II - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Aishwarya M 1SV14CV001 621 80.13%
2 Sharadhamani H V 1SV14CV031 597 77.03%
3 Naveen L N 1SV14CV023 584 75.35%
4 Shwetha B K 1SV14CV033 574 74.06%
5 Kusuma M R 1SV14CV015 545 70.32%
6 Manojkumar Yalawar 1SV14CV020 530 68.38%

III - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Tarik Apang 1SV13CV061 712 79.11%
2 Manogna R 1SV13CV032 711 79.00%
3 Akash Niraula 1SV13CV065 670 74.44%
4 Anivang Ejing 1SV13CV405 667 74.11%
5 Medha M 1SV13CV033 659 73.22%
6 Gouthambudda N.B 1SV13CV014 651 72.33%

IV - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Ragini G S 1SV13CV045 782 86.88%
2 Manogna R 1SV13CV032 782 86.88%
3 Soundarya D G 1SV13CV056 732 81.33%
4 Poornima K 1SV13CV042 710 78.88%
5 Tarik apang 1SV13CV061 700 77.77%
6 Avinash K G 1SV14CV405 700 77.77%

V - Sem:

SL NO

Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS

%

1 Shivesh Kumar 1SV12CV043 726 80.66%
2 Shri Lakshmi 1SV12CV045 718 79.77%
3 Srinivasa T 1SV12CV050 700 77.88%
4 Shivaraj Kumar Madgond 1SV12CV042 683 75.88%
5 Sowmyashree T V 1SV12CV048 666 74%
6 Minam Tondrang 1SV12CV025 657 73%

VI - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Minam Tondrang 1SV12CV025 764 84.88%
2 Shivesh Kumar 1SV12CV043 754 83.77%
3 Jayaramu 1SV11CV019 752 83.55%
4 Shri Lakshmi 1SV12CV045 745 82.77%
5 Shivaraj Kumar Madgond 1SV12CV042 721 80.11%
6 Poojita J 1SV12CV032 703 78.11%

VII - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Vinutha S B 1SV11CV048 760 84.44%
2 Jagadeesh S 1SV11CV017 731 81.22%
3 Upendra Bahadur Saud 1SV11CV046 724 80.44%
4 Aravind Kumar R 1SV12CV400 707 78.55%
5 Sandip Dey 1SV11CV038 685 76.11%
6 Madhu B R 1SV11CV024 660 73.33%

VIII - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Vinutha S B 1SV11CV048 776 86.26%
2 Jagadeesh S 1SV11CV017 753 83.73%
3 Aakash Tamang 1SV11CV001 749 83.33%
4 Honnaraj G R 1SV11CV016 724 80.53%
5 Jeevitha S 1SV12CV404 724 80.53%
6 Lavanya C 1SV11CV023 710 78.93%
 

Civil Engineering - Class Toppers 2013-14

I - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 1SV13CV032 Manogna R 594 76.64%
2 Tarik Apang 1SV13CV061 577 74.45%
3 Gouthambudda N.B 1SV13CV014 566 73.06%
4 Getem tatung 1SV13CV012 560 72.25%
5 Ragini G.S 1SV13CV045 543 70.06%
6 Lakshmiranganath N.R 1SV13CV026 535 69.03%

II - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Manogna R 1SV13CV032 654 84.38%
2 Ragini G.S 1SV13CV045 611 78.83%
3 Soundarya D G 1SV13CV056 606 78.19%
4 Getem Tatung 1SV13CV012 606 78.19%
5 Gouthambudda N B 1SV13CV014 606 78.19%
6 Tarik Apang 1SV13CV061 596 76.90%

III - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Shivesh Kumar 1SV12CV043 764 84.88%
2 Srinivasa  T 1SV12CV050 720 80%
3 Shri Lakshmi 1SV12CV045 711 79.11%
4 Jayaramu 1SV11CV019 689 76.66%
5 Raghavendra Wagadurgi 1SV13CV408 688 76.44%
6 Amarjit Singh N 1SV12CV059 682 75.77%

IV - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Shivesh Kumar 1SV12CV043 725 80.56%
2 Vinay M S 1SV12CV056 711 79%
3 Srinivasa  T 1SV12CV050 677 75.22%
4 Wangjam Inao Devi 1SV12CV057 670 74.44%
5 Veda  M 1SV12CV055 660 73.33%
6 Shri Lakshmi 1SV12CV045 659 73.22%

V - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Jagadeesh S 1SV11CV017 734 81.5%
2 Aakash Tamang 1SV11CV001 720 80%
3 Upendra Bahadur Saud 1SV11CV046 694 77.11%
4 Vinutha S B 1SV11CV048 676 75.11%
5 Sunil B S 1SV11CV041 658 73.11%
6 Yogadri T M 1SV11CV052 652 72.44%

VI - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Vinutha S B 1SV11CV048 748 83.11%
2 Jagadeesh S 1SV11CV017 733 81.44%
3 Sandip Dey 1SV11CV038 721 80.11%
4 Upendra Bahadur Saud 1SV11CV046 716 79.55%
5 Aakash Tamang 1SV11CV001 712 79.11%
6 Madhu B R 1SV11CV024 660 73.33%
 

SEO Word Cloud