Website Last Updated on: 02-March-2018 Friday @ 12:25 PM

For Admissions, Contact

Computer Science and Engineering - Class Toppers (2013-14)

SEM: VIII

SL NO USN NO. Name of the Candidates TOTAL MARKS %
1 SWETLANA BUTHELLO 1SV10CS087 625 83.33%
2 AKSHATHA C M 1SV10CS003 615 82%
3 MEGHANA K MURTHY 1SV10CS043 614 81.87%
4 SINDHU B A 1SV10CS081 611 81.47%
5 SANJANA M NAGARAJ 1SV10CS070 600 80%
6 INDRANI V 1SV10CS028 596 79.47%

SEM: VII

SL NO USN NO. Name of the Candidates TOTAL MARKS %
1 ABRAR M 1SV10CS001 667 74.11%
2 SUMALAKSHMI C D 1SV10CS084 656 72.89%
3 SWETLANA BUTHELLO 1SV10CS087 655 72.78%
4 SINDHU B A 1SV10CS081 652 72.44%
5 MANASA P.R 1SV11CS406 644 71.56%
6 DEEKSHA D M 1SV11CS402 642 71.33%

SEM: VI

SL NO USN NO. Name of the Candidates TOTAL MARKS %
1 SOUMYA SHEKHARAGOUDA PATIL 1SV11CS072 710 78.89%
2 ABHISHEK R K 1SV11CS002 676 75.11%
3 SUPRIYA KUMAR 1SV11CS079 675 75%
4 SHALINI T 1SV11CS068 672 74.67%
5 SRIDHAR D B 1SV11CS075 664 73.78%
6 VIJAYADITHYA PATIL G 1SV11CS088 653 72.56%

SEM: V

SL NO USN NO. Name of the Candidates TOTAL MARKS %
1 SOUMYA SHEKHARAGOUDA PATIL 1SV11CS072 704 78.22%
2 SHALINI T 1SV11CS068 662 73.56%
3 ABHISHEK R K 1SV11CS002 658 73.11%
4 RAHEEMULLASHARIFF T A 1SV11CS060 644 71.56%
5 BHARGAVI B.S 1SV11CS014 641 71.22%
6 SUPRIYA KUMAR 1SV11CS079 631 70.11%

SEM: IV

SL NO USN NO. Name of the Candidates TOTAL MARKS %
1 PUNEETH C H 1SV12CS066 668 74.22%
2 POOJA K S 1SV12CS061 659 73.22%
3 SANGEETHA L R 1SV12CS075 633 70.33%
4 DIVYASHREE A S 1SV12CS017 626 69.56%
5 YOGASHREE K H 1SV12CS102 624 69.33%
6 SALAM SHARMILA DEVI 1SV13CS411 615 68.33%

SEM: III

SL NO USN NO. Name of the Candidates TOTAL MARKS %
1 MEGHANA H P 1SV12CS046 676 75.11%
2 SANGEETHA L R 1SV12CS075 671 74.56%
3 MANJURALI 1SV12CS045 640 71.11%
4 POOJA K S 1SV12CS061 639 71%
5 DIVYASHREE A S 1SV12CS017 636 70.67%
6 YOGASHREE K H 1SV12CS102 622 69.11%

SEM: II

SL NO USN NO. Name of the Candidates TOTAL MARKS %
1 MANALI 1SV13CS042 644 83.1%
2 SARIKA B B 1SV13CS066 632 81.55%
3 RAGHU V 1SV13CS060 607 78.32%
4 RAGHURAM S 1SV13CS061 604 77.94%
5 LOHITH KUMAR L B 1SV13CS038 602 77.68%
6 NISHANTH C P 1SV13CS051 586 75.61%

SEM: I

SL NO USN NO. Name of the Candidates TOTAL MARKS %
1 MANALI 1SV13CS042 526 67.87%
2 LOHITH KUMAR L B 1SV13CS038 524 67.61%
3 RAGHU V 1SV13CS060 501 64.65%
4 NISHANTH C P 1SV13CS051 491 63.35%
5 SNEHA JOSEPH 1SV13CS076 491 63.35%
6 NAYANA G K 1SV13CS049 487 62.84%

SEO Word Cloud