Website Last Updated on: 02-March-2018 Friday @ 12:25 PM

For Admissions, Contact

Civil Engineering - Class Toppers 2013-14

I - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 1SV13CV032 Manogna R 594 76.64%
2 Tarik Apang 1SV13CV061 577 74.45%
3 Gouthambudda N.B 1SV13CV014 566 73.06%
4 Getem tatung 1SV13CV012 560 72.25%
5 Ragini G.S 1SV13CV045 543 70.06%
6 Lakshmiranganath N.R 1SV13CV026 535 69.03%

II - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Manogna R 1SV13CV032 654 84.38%
2 Ragini G.S 1SV13CV045 611 78.83%
3 Soundarya D G 1SV13CV056 606 78.19%
4 Getem Tatung 1SV13CV012 606 78.19%
5 Gouthambudda N B 1SV13CV014 606 78.19%
6 Tarik Apang 1SV13CV061 596 76.90%

III - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Shivesh Kumar 1SV12CV043 764 84.88%
2 Srinivasa  T 1SV12CV050 720 80%
3 Shri Lakshmi 1SV12CV045 711 79.11%
4 Jayaramu 1SV11CV019 689 76.66%
5 Raghavendra Wagadurgi 1SV13CV408 688 76.44%
6 Amarjit Singh N 1SV12CV059 682 75.77%

IV - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Shivesh Kumar 1SV12CV043 725 80.56%
2 Vinay M S 1SV12CV056 711 79%
3 Srinivasa  T 1SV12CV050 677 75.22%
4 Wangjam Inao Devi 1SV12CV057 670 74.44%
5 Veda  M 1SV12CV055 660 73.33%
6 Shri Lakshmi 1SV12CV045 659 73.22%

V - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Jagadeesh S 1SV11CV017 734 81.5%
2 Aakash Tamang 1SV11CV001 720 80%
3 Upendra Bahadur Saud 1SV11CV046 694 77.11%
4 Vinutha S B 1SV11CV048 676 75.11%
5 Sunil B S 1SV11CV041 658 73.11%
6 Yogadri T M 1SV11CV052 652 72.44%

VI - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Vinutha S B 1SV11CV048 748 83.11%
2 Jagadeesh S 1SV11CV017 733 81.44%
3 Sandip Dey 1SV11CV038 721 80.11%
4 Upendra Bahadur Saud 1SV11CV046 716 79.55%
5 Aakash Tamang 1SV11CV001 712 79.11%
6 Madhu B R 1SV11CV024 660 73.33%

SEO Word Cloud