Website Last Updated on: 02-March-2018 Friday @ 12:25 PM

For Admissions, Contact

Civil Engineering - Class Toppers 2014-15

I - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Sharadamani H.V 1Sv14CV031 565 72.90%
2 Naveen L.M 1Sv14CV023 555 71.61%
3 Aishwarya M 1Sv14CV001 527 68.00%
4 Tulasiram B.R 1Sv14CV042 510 65.80%
5 Teena H.C 1Sv14CV039 497 64.13%
6 Roopesha P 1SV13CV029 475 61.23%

II - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Aishwarya M 1SV14CV001 621 80.13%
2 Sharadhamani H V 1SV14CV031 597 77.03%
3 Naveen L N 1SV14CV023 584 75.35%
4 Shwetha B K 1SV14CV033 574 74.06%
5 Kusuma M R 1SV14CV015 545 70.32%
6 Manojkumar Yalawar 1SV14CV020 530 68.38%

III - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Tarik Apang 1SV13CV061 712 79.11%
2 Manogna R 1SV13CV032 711 79.00%
3 Akash Niraula 1SV13CV065 670 74.44%
4 Anivang Ejing 1SV13CV405 667 74.11%
5 Medha M 1SV13CV033 659 73.22%
6 Gouthambudda N.B 1SV13CV014 651 72.33%

IV - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Ragini G S 1SV13CV045 782 86.88%
2 Manogna R 1SV13CV032 782 86.88%
3 Soundarya D G 1SV13CV056 732 81.33%
4 Poornima K 1SV13CV042 710 78.88%
5 Tarik apang 1SV13CV061 700 77.77%
6 Avinash K G 1SV14CV405 700 77.77%

V - Sem:

SL NO

Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS

%

1 Shivesh Kumar 1SV12CV043 726 80.66%
2 Shri Lakshmi 1SV12CV045 718 79.77%
3 Srinivasa T 1SV12CV050 700 77.88%
4 Shivaraj Kumar Madgond 1SV12CV042 683 75.88%
5 Sowmyashree T V 1SV12CV048 666 74%
6 Minam Tondrang 1SV12CV025 657 73%

VI - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Minam Tondrang 1SV12CV025 764 84.88%
2 Shivesh Kumar 1SV12CV043 754 83.77%
3 Jayaramu 1SV11CV019 752 83.55%
4 Shri Lakshmi 1SV12CV045 745 82.77%
5 Shivaraj Kumar Madgond 1SV12CV042 721 80.11%
6 Poojita J 1SV12CV032 703 78.11%

VII - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Vinutha S B 1SV11CV048 760 84.44%
2 Jagadeesh S 1SV11CV017 731 81.22%
3 Upendra Bahadur Saud 1SV11CV046 724 80.44%
4 Aravind Kumar R 1SV12CV400 707 78.55%
5 Sandip Dey 1SV11CV038 685 76.11%
6 Madhu B R 1SV11CV024 660 73.33%

VIII - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Vinutha S B 1SV11CV048 776 86.26%
2 Jagadeesh S 1SV11CV017 753 83.73%
3 Aakash Tamang 1SV11CV001 749 83.33%
4 Honnaraj G R 1SV11CV016 724 80.53%
5 Jeevitha S 1SV12CV404 724 80.53%
6 Lavanya C 1SV11CV023 710 78.93%

SEO Word Cloud